• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
Orlik Cup 2019

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii zaprasza na Orlik Cup 2019.

 

Turniej Piłki Nożnej GÓRA KALWARIA ORLIK OPEN CUP 2019

REGULAMIN ROZGRYWEK

1. Organizator turnieju: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GÓRZE KALWARII

 

2. Termin i miejsce rozgrywek: Turniej odbędzie się 14 kwietnia (Niedziela), na boisku przy ulicy Kalwaryjskiej 3 w Górze Kalwarii, w godzinach 9.00-16.00

 

3. Uczestnictwo: WPISOWE 150ZŁ/ DRUŻYNY nr konta: 30 8003 0003 2001 0008 1328 0004 z dopiskiem: WPISOWE TURNIEJ Orlik Cup- nazwa drużyny. Możliwość opłacenia wpisowego przed turniejem.

- Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie telefoniczne pod nr.:535967907

- O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc w turnieju ograniczona do 15 drużyn.

- W turnieju mogą uczestniczyć tylko osoby powyżej 16-go roku życia.

- Maksymalna ilość zawodników w zgłaszanej drużynie to 10 zawodników, minimalnie 6 zawodników. Zawodnicy mogą być zrzeszeni w klubach sportowych bez względu na klasę rozgrywkową.

- Zapisy trwają od 25 marca do 10 kwietnia 2019 roku. Do godz.:12.00

 

4. Nagrody: dla 3 najlepszych drużyn puchary, medale i nagrody( sprzęt sportowy). Nagrody i statuetki dla najlepszego bramkarza, piłkarza i króla strzelców.

System rozgrywek:

- Szczegółowy system oraz terminarz zostanie ogłoszony drogą mailową po terminie zamknięcia zapisów.

- Mecze rozgrywane będą na boisku zewnętrznym – orliku. Obowiązuje obuwie takie jak – halówki, multilanki, lanki. Zakazana jest gra w obuwiu z wkręcanymi korkami.

- Czas trwania meczu ustala się na 10 minut bez przerwy.

- Mecze będą rozgrywane w 3 grupach po 5 drużyn systemem każdy z każdym w grupie., a ich uczestnicy wybrani na drodze losowania. O zwycięstwie w grupie zadecyduje suma punktów zdobytych podczas meczy. Do ćwierćfinałów wychodzą po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy+ 2 najlepsze drużyny z 3 miejsc z najlepszym bilansem. W przypadku gdy któraś z drużyn wycofa się z turnieju pierwszeństwo awansu mają drużyny z grup 5-cio zespołowych . Punktacja: zwycięstwo – 3pkt, remis – 1pkt, porażka – 0 pkt.

W przypadku sytuacji gdy kilka drużyn w grupie uzyska tę samą ilość punktów, o zwycięstwie w grupie decydują mecze bezpośrednie. Następnie bilans (strzelonych do straconych) bramek. W przypadku tej samej ilości bramek decyduje seria 3 karnych.

- Gdy ilość drużyn zgłoszonych będzie mniejsza niż 15 organizator poinformuje o innym systemie rozgrywania turnieju

- Drużyny występują na boisku w 6 osobowych składach, (5+1 ) włącznie z bramkarzem. Ilość zmian w trakcie meczu – dowolna – zmiany ‘’hokejowe’’ w wyznaczonej strefie.

- Zawody rozgrywane będą piłką w rozmiarze 5 (piłka meczowa atest FIFA)

- Zabroniona jest gra wślizgiem (w celu odbioru piłki), za wyjątkiem brakarza na własnym polu karnym.

- Bramkarz rozpoczyna grę rzucając piłkę ręką.

- Maksymalny czas na wykonanie stałego fragmentu gry – 4 sekundy.

- Auty wyrzucane. Zawodnik przeciwnej drużyny znajduje się od piłki w odległości co najmniej 2 metrów

- Rzut z rogu wykonywany jest z punktu złączenia linii bocznej z linią bramkową. Zawodnik drużyny broniącej musi znajdować się od piłki w odległości co najmniej 2 metry

- Przy wykonywaniu wszystkich rzutów wolnych, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości 6m.

- Rzuty karne wykonywane będą z odległości 7 metrów od bramki.

- Przepis o spalonym nie obowiązuje.

- Za niesportowe zachowanie np.: wulgaryzmy lub brutalną grę zawodnik może być ukarany 2 lub 5 minutową karą odsunięcia od gry, bądź całkowicie wykluczony z gry do końca meczu (czerwona kartka), lub absencją w kolejnym spotkaniu, lub całym turnieju.

- W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny w sposób kulturalny i taktowny, niedotyczący podjętej przez niego decyzji.

- W przypadku braku obecności drużyny wywołanej do gry, braku dostatecznej ilości uczestników, orzeka się walkower.

- O wszelkich sprawach decyduje organizator.

 

Postanowienia końcowe

1. Kapitan, jest odpowiedzialny za reprezentowanie drużyny przed organizatorami turnieju.

2. Drużyna zobowiązuje się zdać szatnie w takim samym stanie w jakim ją zastała.

3. Drużyny uczestniczące w turnieju we własnym zakresie odpowiadają za rzeczy swoich zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, oraz straty materialne uczestników poniesione podczas trwania turnieju.

4. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.

5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom turnieju, nie bierze odpowiedzialności z tytułu braku ubezpieczenia zawodnika.

6. Obsługa turnieju, organizator, zapewnia tylko doraźną pomoc medyczną (plaster, bandaż, opatrunek, zamrażacz), i nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.

7. Zawodnik rozgrywający mecz w jednej drużynie nie może rozgrywać meczów w innych drużynach.

8. Wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzygane będą przez Organizatora.

9. Protesty powinny być zgłaszane bezpośrednio u Organizatora przez Kapitana bądź Przedstawiciela drużyny

10. Zawodnicy i publiczność zobowiązani są do kulturalnego zachowania podczas trwania imprezy.

11. Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie (boisko, szatnia, trybuny) obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających.

12. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą przebywać na obiekcie sportowym.

13. Za niekulturalne zachowanie i/lub bójki wywołane przez zawodników i kibiców w czasie turnieju (przed nim jak i po nim) odpowiada cała drużyna. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia drużyny z Turnieju bez podania przyczyn.

14. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie obiektu sportowego.

15. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek.

16. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator.

17. Wszyscy Zawodnicy jak i Publiczność wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w materiałach foto, video.

18. Przystępując do turnieju, uczestnik potwierdza znajomość niniejszego regulaminu, oraz deklaruje swój dobry stan zdrowia – brak przeciwwskazań zwłaszcza medycznych do udziału w turnieju piłki nożnej. W turnieju uczestniczą drużyny, które pisemnie zaakceptują niniejszy regulamin.

19. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie jeśli zajdzie taka konieczność.

 

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej „RODO”, informujemy iż:

 

a) administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, ul. Pijarska 119, (05-530) Góra Kalwaria.

Dane kontaktowe: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, ul. Pijarska 119, (05-530) Góra Kalwaria, tel. (22) 727-48-61, fax. (22) 727-48-81, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, ul. Pijarska 119, (05-530) Góra Kalwaria.

 

c) dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy polegającym na udziale w turnieju na warunkach określonych w regulaminie Góra Kalwaria Orlik Open Cup 2019, zwanym dalej „regulaminem”, promocji i informacji o działalności administratora danych, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych, o sporcie i imprezach sportowych, o zdolności do uprawiania danego sportu), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

 

d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na podjęcie działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy polegającym na udziale w turnieju na warunkach określonych w regulaminie, promocji i informacji o działalności administratora danych, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych, o sporcie i imprezach sportowych, o zdolności do uprawiania danego sportu), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

 

e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym. Dane osobowe zwycięzców takie jak imię, nazwisko, wizerunek, zajęte miejsce oraz uzyskany wynik, będą publikowane na stronach internetowych i w prasie.

 

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy polegającym na udziale w turnieju, na warunkach określonych w regulaminie oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych, o sporcie i imprezach sportowych, o zdolności do uprawiania danego sportu).

 

g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy polegającym na udziale w turnieju, na warunkach określonych w regulaminie, promocji i informacji o działalności administratora danych, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych, o sporcie i imprezach sportowych, o zdolności do uprawiania danego sportu), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

 

 

 

copywrights@Ośrodek Sportu i Rekreacji

projekt i wykonanie Synermedia