• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
Tropem Wilczym

Zapraszamy do udziału w VII Edycji nawiększego biegu pamięci w Polsce.

 

Załącznik 1 do regulaminu (oświadczenie uczestnika poniżej 18 lat)

Załącznik 2 do regulaminu (oświadczenie zawodnika/zawodniczki)

MAPA BIEGU

 

REGULAMIN  BIEGU HONOROWEGO

TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

 

ORGANIZATOR

Organizatorem  Biegu w Górze Kalwarii jest Ośrodek Sportu i  Rekreacji w Górze Kalwarii , Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii  -jako Partnerzy Fundacji Wolność i Demokracja która jest organizatorem Głównym.

 

I. CEL

1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 -1963 w obrębie przedwojennych granic RP. tzw. Żołnierzom Wyklętym

2. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą.

3.Projekt organizacja lokalnego Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy

Wyklętych.

 

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 3 marca 2019 r. w Górze Kalwarii.

2. Start Biegu na dystansie 1963 m. nastąpi o godz. 10:00 przy sali sportowej OSIR         w Górze Kalwarii ( przy ulicy Dominikańskiej 9). Zawodnicy w strefie startu powinni   zgłosić się o godz. 9.00 – 9:45 -biuro zawodów w holu hali sportowej przy ul. Dominikańskiej 9

3. Trasa ulicami:.Białka - Ks. Sajny –  – Piłsudskiego – 3-ego Maja – Dominikańska – Białka-Plac Manewrowy -Białka.

3. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.gorakalwaria.pl oraz www.osirgorakalwaria.pl

 

III. TEMPO BIEGU

1.Wszystkich zawodników obowiązuje tempo biegu: czasu wynoszący około 6 min- 6,20 min na 1 kilometr

2. Zawodnicy, którzy nie utrzymają wskazanego wyżej tempa zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

3. Wszyscy uczestnicy biegną w jednej zwartej grupie która pilotuje wóź policyjny i za ostatnim zawodnikiem jechać będzie również wóz policyjny.

4. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału jest założenie przez uczestnika okolicznościowej koszulki na czas trwania biegu ( koszulka oczywiście zostaje u biegacza po biegu na pamiątkę).

 

IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

UDZIAŁ W BIEGU JEST BEZPŁATNY!

1. W Biegu biorą udział osoby które zapisały się drogą telefoniczną bądź w dniu biegu w biurze zawodów ( jeżeli będą wolne numery startowe)

2. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu: 227274861  od 28 stycznia do 28 lutego 2019r. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia oświadczenia podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna /oświadczenie – załącznik do regulaminu/.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

4. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

5. W biegu obowiązuje limit 100 miejsc.

6. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne od godz. 9.00.  w holu Hali Sportowej przy ul. Dominikańskiej 9.

 

V. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.

5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Zapisanie Uczestnika oznacza, że rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność..

6. Zapisanie się Uczestnika na bieg jest jednoznaczne z akceptację niniejszego regulaminu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.

8. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 

copywrights@Ośrodek Sportu i Rekreacji

projekt i wykonanie Synermedia