• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
Nabór na wolne stanowisko pracy księgowej
piątek, 18 października 2019 00:00

 

Ogłoszenie IV

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Góra Kalwarii ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
księgowej

1.Wymagania niezbędne:

1.      posiadanie obywatelstwa polskiego,

2.      wykształcenie ekonomiczne średnie lub wyższe,

3.      biegła umiejętność obsługi komputera,

4.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

5.      nieposzlakowana opinia,

6.      odpowiedzialność, sumienność, rzetelność,

7.      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego.

 

2.Wymagania dodatkowe:

 

1.        kandydat posiadający wykształcenie średnie  3 -letni staż pracy,

2. kandydat posiadający wykształcenie wyższe   roczny staż pracy,

3.      znajomość regulacji prawnych z zakresu płac, ubezpieczeń społecznych, podatków i finansów publicznych.

 

3.Do zakresu wykonywanych zadań na w/w stanowisku należeć będzie  między innymi:

1.      Sporządzanie i obliczanie wynagrodzeń osobowych i umów zleceń,

2.      Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,

3.      Sporządzanie, obliczanie i przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalno-rentowe, zdrowotne i Fundusz Pracy,

4.      Sporządzanie, obliczanie i przekazywanie miesięcznych deklaracji               w zakresie składek na PFRON,

5.      Prowadzenie dokumentacji osobowo-płacowej,

6.      Prowadzenie w systemie komputerowym ksiąg pomocniczych ewidencji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, materiałów i towarów,

7.      Obsługa punktu kasowego w zakresie depozytów i druków ścisłego zarachowania,

8.      Obsługa administracyjna pionu finansowego.

4.Wymagane dokumenty:

1.      list motywacyjny

2.      życiorys– curriculum vitae,

3.      kserokopie świadectw pracy,

4.      kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5.      oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się

o zatrudnienie,

6.      Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

7.      Oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko księgowej” w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii,

w sekretariacie lub pocztą na adres: 05-530 Góra Kalwaria ul. Pijarska 119

w terminie do 31 .10 2019 r. (do godz. 14 00). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Sportu i Rekreacji po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji dotyczących naboru udziela Krystyna Sikora – tel. (22) 72-74-861

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Góra Kalwaria (www.bip.gorakalwaria.pl) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Ośrodka Sportu i Rekreacji  (www.osirgk.bip.eur.pl)     i tablicy informacyjnej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii ul. Pijarska 119.

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Górze Kalwarii

Paweł Maciejewski

 

 

Góra Kalwaria, dnia -16.10.2019r.

 

 

copywrights@Ośrodek Sportu i Rekreacji

projekt i wykonanie Synermedia