• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
Zapytanie dotyczące bieżącego utrzymania nieruchomości

 

Załącznik nr 1  wykaz placów zabaw

 

Zamawiający: OSRODEK SPORTU I REKREACJI W GÓRZE KALWARII

 

Opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie placów zabaw i urządzeń fitness.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

  • Konserwacja elementów wyposażenia,
  • Pielęgnacja terenów zielonych z częstotliwością  2 miesięcznie,
  • Okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów- 1 raz na tydzień,
  • Wywóz nieczystości z przedmiotowych terenów,
  • Grabienie i wywóz liści

 

Wykaz placów zabaw i fitness stanowi załącznik nr 1 przedmiotowego zapytania.

 

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany cyklicznie w okresie od 08.05.17r. do 15.10.17r.

 

W ramach przedmiotowego zamówienia Oferent przedstawi cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Wymagana jest wizja w terenie w celu ustalenia warunków wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 05.05.2017r.

 

Płatność zostanie wykonana w formie przelewu na rachunek bankowy na podstawie cyklicznej comiesięcznej faktury VAT w terminie do 14 dni od daty wpływu do OSiR.

 

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

  • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

 

Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

 

Miejsce, termin i forma składania ofert

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii ul. Pijarska 119 05-530 Góra KALWARIA.,lub pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   w terminie do 05.05.17r. do godz.12.00 z napisem w tytule „konserwacja placów zabaw”.

 

Informacje dodatkowe

 

Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani dokumenty nie zostaną zwrócone.

Zamówienie będzie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia Zamówienia

 

Osoba do kontaktu:

Dyrektor OSIR Paweł Maciejewski tel:535967907

 

 

copywrights@Ośrodek Sportu i Rekreacji

projekt i wykonanie Synermedia