• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
Góra Kalwaria Biega 2019

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii zaprasza na akcję Góra Kalwaria Biega 2019.

 

Oświadczenie rodzica biegacza (pdf)

 

Oświadczenie biegacza (pdf)

 

REGULAMIN AKCJI GÓRA KALWARIA BIEGA 2019

 

ORGANIZATOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

• Impreza odbędzie się dnia 10.05.2019r. (PIĄTEK)

• Start i meta na STADIONIE MIEJSKIM w Górze Kalwarii

 

Program minutowy akcji Góra Kalwaria Biega:

9.30 - otwarcie biura zawodów i zapisy

10.00 -200 m przedszkolaki dziewczynki (rok ur. 2012 i młodsze)200 m

10.10 - 200 m przedszkolaki chłopcy (2012 i młodsi)

10.15- 300 m dziewczęta (rocznik 2011-2010)

10.25 - 300 m chłopcy (rocznik 2011-2010)

10.30 - 400 m dziewczęta (rocznik 2009-2008)

10.40 - 400 m chłopcy (rocznik 2009-2008)

10.50 - 800 m dziewczęta (rocznik 2007-2006)

10.55- 800 m chłopcy (rocznik 2007-2006)

11.05 - 1000 m dziewczęta (rocznik 2005-2004)

11.15 - 1000 m chłopcy (rocznik 2005-2004)

11.20 Bieg Open - 2000m

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

• Dzieci i młodzież szkolna z gminy Góra KALWARIA zapisują się u nauczycieli WF-u który dostarcza listę uczestników wraz z pieczątką pielęgniarki świadcząca o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w biegach. Dzieci z pozostałych gmin powinni wypełnić kartkę zgłoszeniową dostępną na stronie www.osirgorakalwaria.pl, lub przed biegiem w biurze zawodów.

• Dzieci z przedszkola, klasy „0”, szkoły podstawowej i gimnazjum startują za pisemną zgodą rodzica bądź prawnego opiekuna( jeżeli nie znajdują się na liście ze szkół)

• W biegach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez przeciwwskazań lekarskich do biegania

ZGŁOSZENIA:

• Przedszkolaki, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z gminy Góra Kalwaria mogą zgłaszać się u nauczycieli WF-u ( zapisy do 07.05.2019r.).

• Przedszkolaki i klasy „0” przychodzą z nauczycielami ,bądź rodzicami bądź z opiekunami i zgłaszają się bezpośrednio przed biegiem

• Szkoły podstawowe i gimnazjum przychodzą z nauczycielami

• Młodzież spoza gminy Góra Kalwaria może wziąć udział pod warunkiem pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego oraz zgłoszeniu udziału telefonicznie do organizatora tel.:227274861 do dnia 07.05.2019r.

 

Bieg OPEN- ZAPISY POD NUMEREM TEL:227274861 lub w dniu Biegu od 9.30.

 

NAGRODY:

• Dla trzech pierwszych w każdej kategorii młodzieżowej puchary

Dla trzech pierwszych w kategorii OPEN

 

UBEZPIECZENIE:

• Wszyscy uczestnicy, opiekunowie i organizatorzy są ubezpieczeni w ramach OC.

• Podczas zawodów opiekę medyczną sprawować będzie wykwalifikowana pielęgniarka.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

• Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Biegów Niepodległościowych, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.

• Dane osobowe uczestników Biegów Niepodległościowych będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

• Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

• Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

• Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegach Niepodległościowych.

• Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 

INFORMACJE I SPRAWY RÓŻNE:

• Wszelkich informacji udziela Dyrektor OSIR-Paweł Maciejewski, kontakt:535967907

• Organizator zastrzega sobie zmian w regulaminie.

• Wszelkie sprawy organizacyjne, sportowe, kwestie sporne, protesty rozstrzyga organizator Czynność przetwarzania: Uczestnicy imprez sportowych - bieg. Akcji Góra Kalwaria Biega

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy iż:

 

a) administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, ul. Pijarska 119, (05-530) Góra Kalwaria.

Dane kontaktowe: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, ul. Pijarska 119, (05-530) Góra Kalwaria, tel. (22) 727-48-61, fax. (22) 727-48-81, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, ul. Pijarska 119, (05-530) Góra Kalwaria.

 

c) dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy polegającym na udziale w biegu na warunkach określonych w regulaminie Akcji Góra Kalwaria Biega zwanym dalej „regulaminem”, promocji i informacji o działalności administratora danych, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych, o sporcie i imprezach sportowych, o zdolności do uprawiania danego sportu), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

 

d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na podjęcie działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy polegającym na udziale w biegu na warunkach określonych w regulaminie, promocji i informacji o działalności administratora danych, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych, o sporcie i imprezach sportowych, o zdolności do uprawiania danego sportu), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

 

e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym. Dane osobowe zwycięzców takie jak imię, nazwisko, wizerunek, zajęte miejsce oraz uzyskany wynik, będą publikowane na stronach internetowych i w prasie.

 

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy polegającym na udziale w biegu, na warunkach określonych w regulaminie oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych, o sporcie i imprezach sportowych, o zdolności do uprawiania danego sportu).

 

g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy polegającym na udziale w biegu, na warunkach określonych w regulaminie, promocji i informacji o działalności administratora danych, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych, o sporcie i imprezach sportowych, o zdolności do uprawiania danego sportu), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

 

 

copywrights@Ośrodek Sportu i Rekreacji

projekt i wykonanie Synermedia